Arrivo
Aktiv maddə: 250 qr/lt Cypermethrin
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Kontakt və mədə zəhəri təsirli sentetik pretroidli bir insektisiddir. Qidalanmanı dayandıran təsirə malikdir.
Qablaşdırma: 1lt, 100ml, 250ml, 5lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
 
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Son dərmanlama ilə  biçin arasındakı müddət
Alma
Almaqurdu
(Cydia pomonella)
20 ml / 100 lt. su sürfə
7 gün 
Armud
Yarpaq birəsi
(Cacopsylla pyri)
20 ml / 100 lt. su Ləçəklər töküləndən sonra 2ci və 3cü kuklacıq dövründə dərmanlama aparılır.
7 gün 
 
Gilas
Gilas milçəyi
(Rhagoletiscerasi)
30 ml/100 lt su, yetişkin
7 gün 
 
Ağacovan
(Coccus coccus)
80 ml / 100 lt. su sürfə gənc sürfə dövrü
7 gün 
Taxıl
Ziyankar bağacıq (Eurygaster integriceps )
20 ml / da 1-3 dövr kuklacıq
30 ml / da 4-5 dövr kuklacıq və yeni nəsil yetkin 
7 gün 
Dekorativ bitkilər 
Nərgiz soğan milçəkləri 
(Eumerusnarcissi,
Merodoneques)
80 ml / 100 lt. su (Tarla dövründə) 
7 gün 
Günəbaxan
Pambıq sovkası
(Helicoverpa armigera)
40 ml / 100 lt. su, sürfə
7 gün 
Pomidor
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisiatabaci)
30 ml/da, sürfə - yetişkin
7 gün 
 
Pambıq sovkası
(Helicoverpa armigera)
30 ml/da, sürfə
7 gün 
Badımcan
Pambıq ağ kəpənəyi (Bemisiatabaci)
30 ml/da, sürfə - yetişkin
7 gün 
Qarğıdalı
Qarğıdalı kəpənəyi
(Sesamia spp.)
30 ml / da, sürfə (15 gün ara ilə 3 dərmanlama)
(Yumurta ilk görüldüyündə dərmanlamaya başlanılır.)
7 gün 
 
Qarğıdalı qurdu
(Ostrina nubilalis)
 
7 gün 
 
 
 
 
 
Şəkər çuğunduru
Çuğundur adi uzunburunu (Cassida spp.) 
30 ml/da
7 gün 
 
Yarpaq birəsi
(Chaetocnema tibialis)
25 ml/da
7 gün 
 
Yarpaq böcəyi
(Piesma maculata)
30 ml/da
7 gün 
 
Yarpaq qurdları
(Spodopteraexiqua, Plusia gamma, Mamestraspp)
30 ml/da
7 gün 
 
Sovka (Agrotis spp.) 
30 ml/da
7 gün 
Ümumi zərərlilər
Çəyirtkə (Locusts)       
40 ml / da 
7 gün 
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə dozasıni nəzərə alaraq bitki mühafizə preparatı öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının çəni yarıya qədər suyla doldurulur. Aparatın qarıştırıcısı çalışırkən dərmanlı su çənə əlavə edilir. Qarıştırmağa davam edilərək çən suyla tamamlanır. Çiləmə tamamlanana qədər qarıştırmağa davam edilir. Hazırlanan bitki mühavizə preparatı eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏMƏ: Çiləmədən öncə dərmanlama aparatının tənzimləsi aparılmalıdır. Çiləmələrdə tam bir örtülməni təmin edəcək şəkildə dərmanlı su miqdarı tənzimlənməlidir. Çiləmələr günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitlərində aparılmalıdır.
 
Dərmanlama aparatının təmizliyi: Çiləmənin tamamlanmasından dərhal sonra dərmanlama aparatının çəni etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su doldurulduqdan sonra qarıştırıcını və püskürtmə sistemini çalıştıraraq bütün hissələrinin yuyulmasını təmin edin. Yuma işini su mənbələrinin yaxınlığında aparmayın. Yuma suyunu və tullantılarını su mənbələrinə boşaltmayın.
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
Alma qurduna qarşı aparılacaq çiləmələr proqnoz və erkən xəbərdarlıq sisteminə görə yönəltməlidir. Alma qurdu mübarizəsində hədəf, hər zoğa aid sürfə çıxışı müddətində ağaçları dərmanlı tutaraq, yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə girmədən öncə öldürməkdir. Armudda proqnoz və erkən xəbərdarlıq sisteminə diqqətə alınmır.
 
Armud yarpaq birəsinə qarşı qışlayan zoğ yetişkinlərinin buraxtığı yumurtaların dərhal tamamının açılıb ikinci və üçüncü dövr kuklacıklar görülməyə başlandığı, sürgünlərin %15-dən daha çox bulaşma görülməyə başladığında, şirintəhər maddə axıntısı başlamadığı və təbii düşmanların çox olmadığı zamanda bir çiləmə yetərli ola bilər.
Gilas milçəyinə qarşı ortülmə dərmanlamada bütün ağacın və meyvələrin, böyük ağacların xüsusilə təpədəki budaqlarının dərmanlamasına diqqət edilməlidir.
Gilasda ağacovana qarşı bulaşmış baxçalarda tələlər asılaraq, yetkin çıxışları görsənir. Yetkin çıxışı sonunda və ya ağac gövdə qabıqlarının altında koloniya halında olan gənc sürfələr görüldüyü avqust ayın ortası və sentyabr ayın əvvəli dərmanlamalara başlanılır. Dərmanın təsiri müddətinə görə ikinci dərmanlama aparılır.
Taxılda bağacığa qarşı bağacığ tarlalarda aparılan sayımlar və dəyərləndirmələrə görə kimyavi mübarizəyə qərar verilir.
Qarğıdalı qurdu və qarğıdalı kəpənəyinə qarşı ilk yumurta görüldüyündə çiləmə aparılır. İlk çiləməni təqribən 15 gün ara ilə 3 çiləmə daha aparılır.
Günəbaxanda pambıq sovkasına qarşı 100 bitkidən 5-ə yumurta, birinci dövr sürfə və ya ilk zərər əlamətləri görüldüyündə dərmanlamaya başlanılır.
Pomidorda, Noxut və Mərcidə pambıq sovkasına qarşı tarlaya diaqonal yönündən girilib, tarlanın böyüklüyünə görə 50-100 bitki kontrol edilərək, bitkinin çiçək, yarpaq, zoğ, meyvə və sürgünlərində yumurta və sürfə axtarılır. 100 bitkiden 5-i yoluxmuş olduğu halda çiləmə aparılır.
Pomidor və Badımcanda Pambıq ağ kəpənəyinə qarşı yoluxmuş tarlaya diaqonal yönündən girilir. Böyük yarpaqlı bitkilərdə hər 5 adımda bir alt, orta və üst yarpaqlardan olmak üzərə 50 yarpaq yığılır. Yarpaq başına 5 sürfə və kuklacık olduğunda çiləmə aparılır.
Mərciməktə paxlakimilərin toxum böcəklərinə qarşı yoluxmuş sahələrdə çeşidin inkişafı və əkin zamanı göz önündə saxlanılaraq alt kapsullar quru oluma girərək 10-14 gün ara ilə 2-3 dərmanlama aparılaraq tarla dövründəki yoluxmaların qarşısı alınır.
Dekorativ bitkilərdə nərgiz soğan milçəklərinə  qarşı bitki boyu 10 sm olduğunda tarlanı təmsil edəcək şəkildə hər dekar üçün təqribi 1000 soğan kontroldən keçirilməlidir və yoluxma ortamı 5%  təşkil edirsə mübarizə aparılmalıdır. Yetkin çıxışları başladığında hər iki zərərli üçün ilk çıxışdan 10 gün sonra ilk dərmanlama aparılmalıdır.
Bağ salxım güvəsinə qarşı salxım güvəsi uyğulama zamanları proqnoz təxmin-xəbərdarlıq sisteminə görə müəyyən olunur. Larvisid tətbiqi üçün tələlərdə tutulan kəpənək sayı ən yüksək nöqtəsinə çatıb düşməyə başlamalıdır, təsir edici istilik cəmi 1-ci zoğda 120 gün-dərəcə, Alaqaranlıq temperaturları üst-üstə 2 gün 15 C və daha çox olmalı, bu hal irəlidə gələn günlərdə də davam etməlidir. Təsirli istilik cəmi 2-ci zoğda 520 gün-dərəcə, 3-cü zoğda 1047 gün-dərəcəyə çatmalı, asma fenolojisi 1-ci zoğda çiçək tumurcuğu, 2-ci zoğda qoruq, 3-cü zoğda şirinləmə başlanğıcı dövrdə olmalıdır. İlk sürfə çıxışı görüldüyündə çiləməyə qərar verilir. Hər zoğda bir çiləmə aparılır.
Çəyirtkələrə qarşı rezervasiya (Garsiyar) sahələrində zərərli çeyirtkə kuklacıkların görülməyə başlamasından və aparılan sorğularla, müvafiq sıxlıq müəyyən edildikdən sonra dərhal kimyavi mübarizəyə keçirilir.
Dayanma ilə əlaqqəli məlumat: Arrivo 25 EC adlı bitki mühafizə preparatı təsir mexanizminə görə  Qrup 3A olaraq sinifləndirilmiş bir insektisiddir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki mühafizə preparatlarının təkrarlanan çiləmələri, dayanma inkişafını təşviq edilməkdədir. Bu səbəblə, dayanma inkişafını gecikdirmək üçün Arrivo 25 EC’ninaynı istehsal sezonu daxilində tövsiyə edilən cəmi çiləmə sayısını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 3A xarici) bitki mühafizə preparatlarının istifadəsinə xüsus göstərin.
 
Qarışdırılma şərtləri: Qüvvətli qələvi xəsiyyətli bitki mühafizə preparatları xaric bəzi bitki mühafizə preparatları ilə qarışa bilər. Böyük miqdarda qarışım etmədən öncə ön qarışım testi edilməsi tövsiyə olunur.
 
Öncə etiketi oxuyun.
  • Evdə istifadə etməyin.
  • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
  • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
  • Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə bitki qoruma preparatı quruyana qədər insan və heyvan buraxmayın.
  • İnsan və ətraf mühitə dəyə biləcək risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.
 
İstifadə olunmuş bitki qoruma məhsulunun boş qabını dörddə bir hissəsinə qədər təmiz su ilə dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləmə çəninə boşaldın. Üç dərə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ:
Bitki qoruma məhsulunun udulması halında vücud hərəkətlərində balanssızlıq, konvulsiya tipli sinir əlamətləri görülür. Daşınma və çiləmə zamanı artıq miqdarda dəriyə bulaşsa, özəlliklə üz hissəsində olmaq üzrə dəridə uyuşma, yanma və hissizlik kimi keçici dəri həssaslıq əlamətləri ortaya çıxa bilər.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzində göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduğu təqdirdə həkimə müraciət edin.
Dəri: Təmas halında çirklənmiş qeyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyi  vücud hissələri bol su və sabun ilə yuyun. Həkimə müraciət edin.
Udma:  Dərhal tibbi yardım göstərin.  Dərmanın mədədən çıxarılmasına həkim qərar verməlidir.  Şüuru qapalı  xəstəyə ağızdan heç bir şey
 verməyin və qusdurmayın.
Nəfəs alma: Zərər görən insan təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs alma çətinliyi mövcuddursa oksiqen verin, nəfəs almırsa süni tənəffüs edin. Həkimə müraciət edin.
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur.Zəhərlənmə halında əlamətlərə görə müalicə tətbiq olunur.
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H226 Alovlanan maye və buxar
H302 Udulması zərərlidir.
H312 Dəri ilə təmas halında zərərlidir.
H315 Dəri təhrişinə yol açar.
H332 Nəfəs almaSolunması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H410 Su mühitində uzun zaman qalıcı, çox toksik təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P210 İstidən/qığılcımdan/alovdan/isti səthlərdən uzaq saxlayın. – Siqaret çəkməyin.
P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P302+P352 DƏRİ İLƏ TƏMAS HALINDA İSƏ: Bol sabun və su ile yuyun.
P261 Tozu/dumanı/qazı/buxarı/spreyi ilə nəfəs almaqdan uzaq durun.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən uzaq durun.
P501 İçindəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.
 
İSTİFADƏ VƏ AMBARLAMA ZAMANI DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSLAR:
  • Arılar üçün zəhərlidir. Preparatdan çiçəklənmə zamanında istifadə etməyin.
  • Balıqlar üçün zəhərlidir. Yeraltı və yerüstü sulara bulaşdırmayın.
  • İyi havalandırılan mühitdə, sərin yerdə, möhkəm bağlı qabda və qıfıl altında mühafizə olunmalıdır.
  • Boşalan qablardan başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin.
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 4 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsussiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.
 
Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.
 
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar