Imidan
Aktiv maddə:  50 qr Phosmet
Formulyasiya: Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Yüksək effektli, tez təsiretmə qabiliyyətinə malik kontakt təsirli insektisiddir.
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Üzüm
Salxım yarpaqbükəni (Lobesia botrana)
1.0 kq/ha
Ərik
Şəftalı
Gilas
Gavalı
Gavalı meyvəyeyəni (Cydia funebrana)
Şəftalı meyvəyeyəni (Cydia molesta)
Zolaqlı güvə (Anarsia lineatela)
Qara gavalı mişarlayıcısı (Hoplocampa minuta)
1.0 kq/ha
Alma
Armud
Alma meyvəyeyəni (cydia pomonella)
Qanlı mənənə (Eriosoma laninqerum)
Tor yarpaqbükən (Adoxophyes reticulana)
Yapraqbükən (Pandemic spp.)
Kaliforniya yastıcası (Qudraspidiotus permiciosu)
750 qr/ha
1.0 kq/ha
1.0-1.25 kq/ha
Taxıl
Trips (Haplothrips tritice)
Zırırli bağacıq (Euryqaster spp., Lema melanopa)
1.0-1.25 kq/ha
Raps
Raps çiçəkeyəni (Mehqethes acneus)
1.0-1.25 kq/ha
Tərəvəz
(Lepidoptera)
750 qr/ha
Kartof
Kolorado böcəyi (Loptinotarsa decemlineta)
750 qr/ha
 

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar