Caira
Aktiv maddə: 250qr/lt Azoxystrobin
Formulyasiya:  Suspenziya konsentratı
Özəlliklər:    Caira geniş təsir qabiliyyətinə malik sistemik bir funqisiddir. Qoruyucu, müalicəvi və yox edici təsirə malikdir.
Qablaşdırma: 1 kq
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
 
Bitki Adı
 
Zararlı Organizma Adı
 
 Uygulama Dozu
Son Uygulama
ile hasat  arasındaki  süre
Bağ*
Mildiyo (Plasmopara viticola)
Oidium (Erysiphe necator)
Ölü Qol (Phomopsis viticola)
75 ml/100 L su
75 ml/100 L su
75 ml/100 L su
21 gün
Xiyar
Mildiyo (yalançı unlu şeh)
(Pseudoperonospora cubensis)
60 ml/100 L su
3 gün
Unlu  şeh (Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotecha fuliginea)
75 ml/100 L su
3 gün
Qabaqkimilər
Unlu  şeh (Erysiphe cichoracearum,
Sphaerotecha fuliginea)
75 ml/100 L su
3 gün
Pomidor
(Tarla)
 
Mildiyö (Phytophthora infestans)
Erkən  yarpaq yanıqlığı (Alternaria solani)
75 ml/100 L su
75 ml/100 L su
3 gün
Qarpız
Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria cucumerina)
75 ml/da
3 gün
Bibər (istixana)
Unlu şeh (Leveillula taurica)
75 ml/100 L su
3 gün
Çilek
Antraknoz
(Colletotrichum fragariae,
 C.gloeosporioides,  C. acutatum)
75 ml/da
1 gün
Çəltik
Çəltik yanığlığı
(Pyricularia oryzae)
100 ml/da
28 gün
*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə dozasıni nəzərə alaraq bitki mühafizə preparatı öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının çəni yarıya qədər suyla doldurulur. Aparatın qarıştırıcısı çalışırkən dərmanlı su çənə əlavə edilir. Qarıştırmağa davam edilərək çən suyla tamamlanır. Çiləmə tamamlanana qədər qarıştırmağa davam edilir. Hazırlanan bitki mühavizə preparatı eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏMƏ: Çiləmədən öncə dərmanlama aparatının tənzimləsi aparılmalıdır. Çiləmələrdə tam bir örtülməni təmin edəcək şəkildə dərmanlı su miqdarı tənzimlənməlidir. Çiləmələr günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitlərində aparılmalıdır.
 
Dərmanlama aparatının təmizliyi: Çiləmənin tamamlanmasından dərhal sonra dərmanlama aparatının çəni etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su doldurulduqdan sonra qarıştırıcını və püskürtmə sistemini çalıştıraraq bütün hissələrinin yuyulmasını təmin edin. Yuma işini su mənbələrinin yaxınlığında aparmayın. Yuma suyunu və tullantılarını su mənbələrinə boşaltmayın.
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
BAĞ MİLDİYÖ: İlk çiləməyə zoğlar 25-30 sm çatanda başlanmalıdır. İkinci və sonrakı dərmanlamalar 1-ci dərmanın müddəti və xəstəliyin inkişafı, meteorolojik faktorlar diqqətə alınaraq 10-15 gün ara ilə dərmanlama aparılır.
 
BAĞ OİDİUMU:
1-ci dərmanlama: Çiçəktən öncə zoğlar 25-30 sm olduğu dövrdə,
2-ci dərmanlama: Çiçəklənmə öncəsi çiçək tumurcuklarının ayrıldığı dövrdə,
3-cü dərmanlama: Çiçək tac yarpaqlarının töküldüyü və qoruqların kiçik saçma dənəsi iriliyində olduğu dövrdə,
4-cü və digər dərmanlamalar: Üçüncü dərmanlamadan sonra istifadə olunan dərmanın təsir müddətinə görə, dənələr yetişənə qədər aparılır.
 
BAĞ ÖLÜ QOL:
• Yay dərmanlaması:
1-ci dərmanlama zoğlar 2-3 sm olduğunda,
2-ci dərmanlama zoğlar 8-10 sm olduğunda,
3-cü dərmanlama zoğlar 25-30 sm çatdığı dövrdə aparılmalıdır.
 
XİYAR MİLDİYÖ: Dərmanlama bitkilər qol atmağa başlayanda və ya ilk mildiyö əlamətlərinin görülməsi ilə dərmanlamaya başlanır və xəstəliyin şiddətinə görə dərmanlamaların bitkinin hər tərəfini, xüsusiylə də yarpaq altlarını örtülməsi şəkildə aparılması lazımdır.
 
XİYAR VƏ QABAQDA UNLU ŞEH: İlk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə dərmanlamaya başlanır. Xəstəliyin şiddəti, iqlim şərtləri və dərmanın təsir müddətinə bağlı olaraq dərmanlamaya davam edilməlidir. Günlük istilik ortalamasının 27°C’dən yuxarı və nisbi rütubət 50%-dən aşağı olduğu zamanda dərmanlamaya ara verilməlidir.
 
POMİDOR MİLDİYÖSU: Dərmanlı mübarizəyə ətrafdakı pomidor yarpaqlarında 3-5 mm ölçüsündə qonur ləkələrin altında ağ kül kimi örtünün görülməsiylə və ya xəstəliyin hər il çıxtığı yerlərdə, xəstəlik üçün uyğun şərtlər görüldüyündə dərmanlamaya başlanılır. Xəstəliyin seyrinə və iqlim şərtlərinə görə 10-12 gün aralıqlarla dərmanlamaya davam edilir.
 
POMİDORDA ERKƏN YARPAQ YANIĞI: Şitillik və tarlada dərmanlamaya ilk ləkələr görüldüyü an başlanılmalıdır. İqlim şərtləri xəstəliyin inkişafı üçün uyğun olduqda dərmanın təsir müddətindən asılı olaraq dərmanlama təkrarlanmalıdır.
 
BİBƏR (İSTİXANA) UNLU ŞEH: Bitkilərdə ilk xəstəlik əlamətləri görüləndə dərmanlamalara başlanılmalıdır və lazım olduğu təqdirdə 10-12 gün aralıqlarla dərmanlamaya davam edilir.
 
QARPUZ ALTERNARİA YARPAQ YANIĞI: Kimyəvi dərmanalama yaşıl səth dərmanlamaları şəklində tətbiq olunur. Ətrafda ilk əlamətlərin görülməsiylə dərmanalamaya başlanmalıdır. Xəstəliyin şiddəti, iqlim şərtləri və dərmanın təsirlik müddəti diqqətə alınaraq 10-12 gün aralıqlarla dərmanlamaya davam edilir.
 
ÇİYƏLƏKTƏ ANTRAKNOZ: Dərmanlamalara ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə başlanılmalıdır. İlk dərmanlamadan 10 gün sonra 2-ci dərmanlama aparılmalıdır.
 
ÇƏLTİK YANIQLIĞI XƏSTƏLİYİ: Yaşıl səth dərmanlamalarında xəstəlik ilk görüldüyündə dərmanlama aparılmalıdır. Lazım olduğu təqdirdə istifadə olunan dərmanın təsir müddəti göz qabağında tutularaq ikinci və üçüncü dərmanlamalar aparılmalıdır.
 
Bitki dayanıqlığı: Tövsiyə edildiyi şəkildə istifadə olunduğunda Caira® dərmanın tövsiyə edilen məhsullar üzərində hər hansı əks təsiri yoxdur.
 
DAYANMA İLƏ ƏLAQƏLİ MƏLUMAT: Caira® adlı bitki qoruma preparatı, təsir mexanizminə görə Qrup C3,11  olaraq sinifləndirilmiş bir funqisiddir. Eyni  təsir mexanizminə sahib bitki qoruma preparatının təkrar tətbiqi, dayanma inkişafını təşviq edir. Bu səbəblə, dayanma inkiçafını geciktirmək üçün Caira®’nın eyni istehsal sezonu daxilində tövsiyə olunan ümumi tətbiq sayını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu təqdirdə isə fərqli təsir mexanizmlərinə sahib (Qrup C3,11 xaric) bitki qoruma preparatlarının istifadəsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Caira® pomidordaki çiləmələrdə yayıcı və yapıştırıcılarla qarışdırılaraq istifadəsi tövsiyə edilməz. 
 
Öncə etiketi oxuyun.
 • Evdə istifadə etməyin.
 • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
 • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
 • Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə 1 gün ərzində insan və heyvan buraxmayın.
 • İnsan və ətraf mühitə dəyə biləcək risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.
 
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.
 
İstifadə olunmuş bitki qoruma məhsulunun boş qabını dörddə bir hissəsinə qədər təmiz su ilə dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləmə çəninə boşaldın. Üç dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ:
Böyük miqdarda orqanizm tərəfindən qəbul olunduğunnda ürək bulanması, qusma və qarın ağrısı ilə birliktə müşahidə oluna bilər.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzində göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduğu təqdirdə həkimə müraciət edin.
Dəri: Təmas halında çirklənmiş qeyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyi  vücud hissələrini 15-20 dəqiqə ərzində bol su və sabun ilə yuyun. Həkimə müraciət edin.
Udma:  Ağız bol suyla yuyulmalıdır və həkimə müraciətedilməlidir. Həkim tərəfındən söylənmədikcə qusturulmamalıdır. Şüuru qapalı  xəstəyə ağızdan heç bir şey  verməyin və qusdurmayın.
Nəfəs alma: Zərər görən insan təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs almırsa süni tənəffüs edin. Həkimə müraciət edin.
 
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur. Mədəni, mədə içindəkilərin nəfəs  yollarına düşməməsinə diqqət edərək yuyun.
 
® HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş’nin tescilli markasıdır.
 
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H332 Nəfəs alınma halında zərərlidir.
H410  Su mühitində uzun zaman qalıcı, toksik təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P261 Tozu/dumanı/qazı/buxarı/spreyi ilə nəfəs almayın.
P271 Sadəcə açıq sahələrdə və ya yaxşı havalandırılan sahələrdə istifadə edin.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən uzaq durun.
P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P312 Özünüzü yaxşı hiss etməzsəniz, ZƏHƏR  MƏRKƏZİNƏ və ya həkimə müraciət edin.
P501 İçindəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.
 
İSTİFADƏ VƏ AMBARLAMA ZAMANI DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSLAR:
 • Balıqlar üçün zəhərlidir. Sulara bulaşdırmayın.
 • Dərman tullantıların məhv edilməsinin əsnasında sulama və ya içmədə istifadə edilən durğun və ya axar su mənbələrini dərmanla çirkləndirməyin.
 • Dərmanı qablaşdırmada qapalı olarak mühafizə edin.
 • Sulandırılmamış Caira® gözlərinizi və dərinizi təhriş edə bilər. Təmas halında gözünüzü və dərinizi dərhal yuyun.
 • Yeni dərmanlardan sahədə heyvan otlatılmamalıdır, burdan yem və qıda maddələri toplanmamalıdır.
 • Boş dərman qablarını başqa məqsədlər üçün istifadə etməyin, göstərişlərə uyğun olaraq məhv edin.
 • Ev heyvanlarını dərmanlanmış sahədən uzaq tutun.
 • Yem və qida maddələrini dərmanla çirkləndirməyin.
 • Dərmanlama zamanı mümkün olduğunca dərman ilə təmas etməyin.
 • Dərman qeyiminizə tökülmüşsə dərhal dəyiştirib yuyun.
 • DƏRMANDAN İSTİFADƏ ETMƏDƏN ÖNCƏ YAXŞI ÇALXALAYIN
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 3 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsussiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.
 
Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.
 
RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇISI:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar