Croshe
Aktiv maddə: 20% Tebufenpyrad
Formulyasiya:  Suda həll olunan toz
Özəlliklər: Təmas və mədə yoluyla təsiredici akarisid, eyni zamanda translaminar xüsusiyyətə sahib bir akarisiddir. Qırmızı hörümçəklərin sürfə, kuklacık və yetkinliyinə nəzarət edir. Dərmanlamalar vaxtında həyata keçirilməlidir, vaxtı geciktirməməlidir, və mövsüm daxilində eyni təsirli dərmanla ikidən çox dərmanlama aparmamalıdır. Beləliklə həm dərmanın uzun müddət qalıcı təsirindən yararlanılmış olur, həm də müqavimətin formalaşmasının qarşısını alır.
Qablaşdırma: 100q
 
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
 
Bitki Adı
Zərərvericinin adı
Məsarif norması
 
Son dərmanlama ilə yığım arasındakı
müddət
Alma
 
Avropa qırmızı hörümçəyi (Panonychus ulmi)
37.5 gr/100 lt. su
 
7 gün
 
Yemişan gənəsi
(Tetranychus viennensis)
30 gr /100 lt.su
Armud
Armud çiçəkyeyəni 
(Cacopysylla pyri)
100 gr/100 lt.su
7 gün
Paxla
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus cinnabarinus)
75 gr/100 lt.su
7 gün
Bağ*
İki nöqtəli qırmızı hörümçək
(Tetranychus urticae)
50 gr/100 lt.su
7 gün
Çiyələk
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus cinnabarinus)
60 gr/100 lt.su
7 gün
Pambıq
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus spp.)
60 gr/da
7 gün
Qızılgül
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus cinnabarinus)
60 gr/100 lt.su
7 gün
Qərənfil
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus spp.)
60 gr/100 lt.su
7 gün
Pomidor
Qırmızı hörümçək
(Tetranychus spp.)
75 gr/da
3 gün

*İstehlak məqsədli bağ yarpağı biçini həyata keçiriləcək bağ yerlərində istifadə edilə bilməz.

 

TƏSİR ŞƏKLİ: Təmas və mədə yoluyla təsirli, eyni zamanda translaminar xüsusiyyətə sahib bir akarisiddir. Qırmızı hörümçəklərin sürfə, kuklacık və yetişkin dövrünə nəzarət edər.  

 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə dozasıni nəzərə alaraq bitki mühafizə preparatı öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının çəni yarıya qədər suyla doldurulur. Aparatın qarıştırıcısı çalışırkən dərmanlı su çənə əlavə edilir. Qarıştırmağa davam edilərək çən suyla tamamlanır. Çiləmə tamamlanana qədər qarıştırmağa davam edilir. Dekara istifadə olunacaq su miqdarı 20-40 litr  olmalıdır, çiləmələrdə fankoil başlıqdan istifadə olunmalıdır. Hazırlanan bitki mühavizə preparatı eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır. Çiləmələr günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitlərində aparılmalıdır.
 
TƏNZİMLƏMƏ: Çiləmədən öncə dərmanlama aparatının tənzimləsi aparılmalıdır. Dekara istifadə olunacaq su miqdarını təyin etmək üçün çiləmə aparatının çəni su ilə doldurulur. Bu su ilə hansı ölçüdə sahənin çiləməsini təyin olunur və çiləmələrdə istifadə olunacaq su miqdarı hesablanır.
                                                     
DƏRMANLAMA APARATININ TƏMİZLİYİ: Çiləmənin tamamlanmasından dərhal sonra dərmanlama aparatının çəni etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su doldurulduqdan sonra qarıştırıcını və püskürtmə sistemini çalıştıraraq bütün hissələrinin yuyulmasını təmin edin. Yuma işini su mənbələrinin yaxınlığında aparmayın. Yuma suyunu və tullantılarını su mənbələrinə boşaltmayın.
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
Pomidor, Paxla: Yarpaq başına ortalama 3 ədəd canlı qırmızı hörümçək mövcud olduqda dərmanlama aparılmalıdır.
Çiyələk: Çiçək və yaşıl meyvə dövründə qırmızı hörümçəklər mövcud olduqda erkən dövr çiləməsi aparılmalıdır.
Alma: Yarpaq başına 8-10 ədəd qırmızı hörümçək mövcud olduqda dərmanlama aparılır.
Armud: 2-ci və -cü dövr kuklacıkların görülməyə başladığı və zoğların 15%-den çox  bulaşma olanda dərmanlama aparılır.
Bağ: Yarpaq başına 5-8 ədət qırmızı hörümçək mövcud olanda dərmanlama aparılmalıdır.
Qızılgül və qərənfil: Bir yarpaqda ortalama 10 ədət qırmızı hörümçək mövcud olanda dərmanlama aparılır.
 
DAYANMA İLƏ ƏLAQƏLİ MƏLUMAT:   Croshe® WG adlı bitki mühafizə preparatı təsir mexanizminə görə qrup 21 olaraq sinifləndirilmiş bir akarisid+insektisiddir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki mühafizə preparatlarının təkrarlanan tətbiqləri, dayanma inkişafını təşviq edir. Bu səbəbdən, dayanma inkişafını gecikdtirmək üçün Croshe® WG’nin eyni istehsal sezonu daxilində tövsiyə edilən ümumi çiləmə sayını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup 21 xaric) bitki mühafizə preparatlarının istifadəsinə diqqət yetirin.
 
DAYANMA İLƏ ƏLAQƏLİ MƏLUMAT: Qüvvətli alkalı xüsusiyət göstərən bitki mühafizə preparatları ilə qarışdırılmamalı. Digər bitki mühafizə preparatları ilə  qarıştırılmaq lazım olduğu təqdirdə bir ön qarışım testi aparılmalıdır.
 
Öncə etiketi oxuyun.
  • Evdə istifadə etməyin.
  • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
  • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
  • Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə 1 gün ərzində insan və heyvan buraxmayın.
  • İnsan və ətraf mühitə dəyə biləcək risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.
 
ZƏHƏRLƏNƏ ƏLAMƏTLƏRİ: Dəridə yüngül qaşıntıya səbəb ola bilər.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Göz: Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzində göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduğu təqdirdə həkimə müraciət edin.
Dəri: Təmas halında çirklənmiş qeyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyi  vücud hissələrini 15-20 dəqiqə ərzində bol su və sabun ilə yuyun. Həkimə müraciət edin.
Udma: Dərhal ağzını çalxalayın və sonra bol su içirdin. Xəstəni və dərman qabını dərhal həkimə göstərin. Şüuru qapalı xəstəyə ağızdan heç bir şey verməyin və qusdurmaya çalışmayın.
Nəfəs alma: Preparatın təsirinə məruz qalan şəxs təmiz havaya çıxardılmalıdır. Nəfəs almaqda çətinlik çəkirsə süni tənəffüs edin. Ehtiyac halında həkimə müraciət edin.
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur. Əlamətlərə görə müalicə tətbiq olunur.
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H317 Alerjik dəri reaksiyalarına yol açır
H302 Udulması halında zərərlidir.
H373 Uzun müddətli və ya təkrar məruz qalma nəticəsində orqanlarda zədəyə yol aça bilər.
H410 Su mühitində uzun müddət qalıcı, çox toksik təsir
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P314 Özünüzü yaxşı hiss etmədiyiniz təqdirdə tibbi tövsiyə/müdaxilə alın.
P302+P352 Dəri ilə təmas halında isə: Bol sabun və su ilə yuyun.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən uzaq durun.
P501 Tərkibi/qabını göstərişlərə əsasən məhv edin.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.
 
İSTİFADƏ VƏ AMBARLAMA ZAMANI DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSLAR:
  • Arılar üçün zəhərlidir. Çiçəklənmə zamanı istifadə etməyin.
  • Balıqlar üçün zəhərlidir. Axar su sularına bulaşdırmayın.
  • Bitki mühafizə preparatını qapalı olaraq sərin və quru yerlərdə, uşaqlardan və qıda maddələrindən uzaqda mühafizə edin.
  • Boşalan qabları başqa bir məqsədlərdə istifadə etməyin, qaydasına əsasən məhv edin.
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 2 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsussiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.
 
Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.
 
RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar