Biella
Suspenziya Konsantratı (SC)
200 g/LPyrimethanil + 125 g/LTebuconazole
 
İSTİFADƏ OLUNACAĞI BİTKİ VƏ ZƏRƏRLİ ORGANİZMLƏR
 
 
Bitki Adı
 
 
Xəstəliyin Adı
 
Məsarif norması və zamanı
Son çiləmə ilə yığım arasındaki müddət
Alma
Alma qara ləkəsi
(Venturiaina equalis)
 
50 ml/100 lt su
14 gün
 
Öncə etiketi oxuyun.
  • Evdə istifadə etməyin.
  • Uşaqlardan, qida və heyvan yemlərindən uzaq tutun.
  • Bitki qoruma preparatlarından tətbiq edilməsi zamanı heç bir şey yeməyin, içməyin, siqaret çəkməyin. 
  • Bitki qoruma preparatın tətbiq olunmuş sahəyə bitki qoruma preparatı quruyana qədər insan və heyvan buraxmayın.
  • İnsan və ətraf mühitə dəyə biləcək risklərin qabağını almaq üçün tövsiyə edildiyi şəkildə və tövsiyə edilən dozada istifadə olunur.
 
TÖVSİYƏ EDİLƏN PREPARATLARDAN BAŞQA İSTİFADƏSİ QƏTİ DAĞANDIR.
 
İstifadə olunmuş bitki qoruma məhsulunun boş qabını dörddə bir hissəsinə qədər təmiz su ilə dolduraraq yaxşı çalxalayın. Çalxalama suyunu çiləmə çəninə boşaldın. Üç dəfə təkrarlayın.
 
ZƏHƏRLƏNMƏ ƏLAMƏTLƏRİ: Xüsusi zəhərlənmə əlamətləri yoxdur.
 
İLK YARDIM TƏDBİRLƏRİ:
Zəhərlənmə halında aşağıda göstərilən ilk yardım tədbirlərini alın. Həkimə müraciət edin, bitki qoruma preparatının qablaşdırılması və ya etiketini həkimə göstərin.
Göz: Təmas halında 15–20 dəqiqə ərzində göz açıqkən bol su ilə yuyun. Lazım olduğu təqdirdə həkimə müraciət edin.
Dəri: Təmas halında çirklənmiş qeyimləri çıxardın. Dərmanın dəydiyi  vücud hissələri bol su və sabun ilə yuyun. Həkimə müraciət edin.
Udma:  Həkimə müraciət edin. Şüuru qapalı  xəstəyə ağızdan heç bir şey  verməyin və qusdurmayın.
Nəfəs alma: Zərər görən insan təmiz havaya çıxarılmalıdır. Nəfəs almırsa süni tənəffüs edin. Həkimə müraciət edin.
 
 
ANTİDOTU  VƏ MÜALİCƏSİ:
Xüsusi bir antidotu yoxdur. Əlamətlərə görə müalicə tətbiq olunur.
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏYƏ HAZIRLANMASI:
Tövsiyə dozasıni nəzərə alaraq bitki mühafizə preparatı öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarıştırılır. Dərmanlama aparatının çəni yarıya qədər suyla doldurulur. Aparatın qarıştırıcısı çalışırkən dərmanlı su çənə əlavə edilir. Qarıştırmağa davam edilərək çən suyla tamamlanır. Çiləmə tamamlanana qədər qarıştırmağa davam edilir. Hazırlanan bitki mühavizə preparatı eyni gün ərzində istifadə olunmalıdır.
 
TƏNZİMLƏMƏ: Çiləmədən öncə dərmanlama aparatının tənzimləsi aparılmalıdır. Çiləmələrdə tam bir örtülməni təmin edəcək şəkildə dərmanlı su miqdarı tənzimlənməlidir. Çiləmələr günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitlərində aparılmalıdır.
 
Dərmanlama aparatının təmizliyi: Çiləmənin tamamlanmasından dərhal sonra dərmanlama aparatının çəni etibarlı bir şəkildə boşaldın. Çənə təmiz su doldurulduqdan sonra qarıştırıcını və püskürtmə sistemini çalıştıraraq bütün hissələrinin yuyulmasını təmin edin. Yuma işini su mənbələrinin yaxınlığında aparmayın. Yuma suyunu və tullantılarını su mənbələrinə boşaltmayın.
 
 
BİTKİ MÜHAFİZƏ PREPARATININ İSTİFADƏ ŞƏKLİ:
 
Alma qara ləkəsi:
1-ci çiləmə: Çiçək gözləri (budaqları) qabardığında (budaq şişməsi olduğu yerlərdə 3-5 gün öncə)
2-ci çiləmə: Çəhrayi qönçə tumurcuğu dövründə (çiçəklər ayrı ayrı görüldüyündə)
3-cü çiləmə: Çiçək tac yarpaqların 70-80% tökülüncə
4-cü və digər çiləmələr isə iqlim şərtlərinin xəstəliyin inkişafı üçün uyğun olduğu hallarda istifadə olunan məhsulların təsir müddəti diqqətə alınaraq tətbiq olunmalıdır.
DAYANMA İLƏ ƏLAQƏLİ MƏLUMAT: HektaşBiella® adlı bitki qoruma preparatı, təsir mexanizminə görə Qrup D1:9 və G1:3 olaraq sinifləndirilmiş bir funqisiddir. Eyni təsir mexanizminə sahib bitki qoruma preparatlarının təkrarlanan tətbiqləri, dayanma inkişafını təşviq etməktədir. Bu səbəblə, dayanma inkişafını gecikdirmək üçün HektaşBiella®nın eyni istehsal sezonu daxilində tövsiyə edilən ümumi çiləmə sayını keçməyin. Çiləmənin təkrarlanması lazım olduğu hallarda isə, fərqli təsir mexanizminə sahib (Qrup D1:9 və G1:3 xarici) bitki qoruma preparatlarının istifadəsinə diqqət yetirin.
 
QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Yüksək dərəcədə turşuluq və əsas formulyasionlardan başqa formulyasiyalara qarışdırıla bilər. Çiləmə üçün böyük miqdarda məhlulun hazırlamasından öncə ön qarışımı sınaqdan kemirilməsi tövsiyə olunur.  
 
ZƏRƏRLİLİK İFADƏLƏRİ (H):
H361d Doğulmamış uşaqda zədəyə yol açma şübhəsi var.
H411 Su mühitində uzun zaman qalıcı, toksik təsir.
 
TƏDBİR İFADƏLƏRİ (P):
P201 İstifadədən öncə xüsusi təlimatları oxuyun.
P280 Qoruyucu əlcək/qoruyucu qeyim/göz qoruyucusu/üz qoruyucudan istifadə edin.
P273 Ətraf mühitə verilməsindən uzaq durun.
P308+P313 Məruz qalma və ya təsir etmə halında isə: Tibbi yardım alın.
P501 İçindəkiləri/qabını göstərilən əsasnaməyə uyğun aradan qaldırın.
EUH401 İnsan sağlığına və ətraf mühitə yönəlmiş risklərinin qabağını almaq üçün istifadə təlimatlarına riayət edin.
 
İSTİFADƏ VƏ AMBARLAMA ZAMANI DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSLAR:
  • Balıqlar üçün zəhərlidir. Sulara bulaşdırmayın.
 
AMBARLAMA ŞƏRTLƏRİ:
Normal (sərin və quru) şərtlərdə orijinal qablaşdırmada açılmadan ambarlandığında 2 il ərzində preparatın fiziki, kimyəvi və bioloji xüsussiyyətlərində tolerantlıq həddlərindən kənar bir dəyişiklik olmaz.
 
Şirkət bəyanı: Orijinal qablaşdırmalarında satılmaq şərti ilə emalatçılar preparatlarının keyfiyyətinə zəmanət verərlər. Emalatçılar preparatların səhv ambarlanması, səhv tərkibi və ya tövsiyələrə uyğun olmayan çatışmamazlıqlar nəticəsində baş verəcək zərər üçün cavabdehlik daşımırlar.
 
RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.

Axtarış

Ən çox satılan

Yeni məshullar

Hava durumu

Sertifikatlar