Versal
Aktiv maddə: 25 % karbosulfan
Formulyasiya: Emulsiya konsentratı
Özəlliklər: Sistem və kontakt təsirli insektisiddir. Sistem təsirli insektisid kimi sorucu ağız aparatına malik həşəratlara mədə-bağırsaq yolu ilə təsir edərək, məhv edir. Eyni zamanda kontakt təsirli insektisid kimi qısa müddətdə də yüksək təsiretmə qabiliyyətinə malikdir. Bir çox funqisid və insektisidlərlə qarışdırıla bilər.
Qablaşdırma: 1 lt
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Alma 
Alma mənənəsi (Aphis pomi)
San-Jose qabıqlı biti 
(Quadraspidiotus pemiciosus)
1,25 lt/1000 lt.su
1,5 lt/1000 lt.su
Aktiv sürfə, yetkin
Pambıq
Pambıq yarpaq biti 
(Aphis gossypii)
1,5 lt/ha
kuklacık, yetkin
Fındıq
Fındıq qurdu 
(Balaninus nucus) 
Fındıq güvəsi 
(Gypsonoma dealbana)
1,25 lt/1000 lt.su
1,0 lt/1000 lt.su
İncir
Qanlı balşirə 
(Ceroplastes rusci)
1,0 lt/1000 lt.su
kuklacık
Taxıl
Taxıl hafı 
(Zabrus spp)
1,0 lt/1000 lt.su
Erkən yazda ziyanvericilər fəaliyyətə başladığı dövrdə səti çiləmə
Şəkər çuğunduru
Məftil qurdu, 
uzunburun, birə
2,0-4,0 lt/1000 lt.su
Toxumla birlikdə torpağa verilir
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates