Bravo-P
Bitkilərin kök sistemini, çiçəkləməsini və mayalanmanı qücləndirən, meyvə tökülməsini azaldan, məhsulun keyfiyyətini artıran yarpaq gübrəsidir.
 
Tərkibində fulvik turşu və aşağıdakı maddələr vardır.
 
TƏRKİBİ                                       k/p
Azot (N)  ....................................%11.89
Fosfor (P2O5)  ............................%48.19
Kalium (K2O)  ..............................%8.51
Magnezium (MgO)  ......................%0.1
Dəmir (Fe)  ...................................%0.2
Manqan (Mn)  ...............................%0.05
Mis (Cu)  .......................................%0.05
Sink (Zn)  ......................................%0.05
 
Qablaşdırma: 1 kq
 
Bitki adı
Tətbiqetmə zamanı
Məsarif norması
Alma, Armud
Çiçəklənmənin sonu
Meyvələrin əmələ gəlməsi
200-250 q / 100 lt suya
200-250 q / 100 lt suya
Şəftalı, Ərik, Albalı
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Meyvələrin inkişaf dövrü
250 q / 100 lt suya
250 q / 100 lt suya
Üzüm
Meyvələrin əmələ gəlməsi
Rəng dəyişən vaxt
200-250 q / 100 lt suya
200-250 q / 100 lt suya
Kartof
Kartof yumrularının əmələ gəlməsi
10 gün sonra
250 q / 1000 m2 sahə üçün
250 q / 1000 m2 sahə üçün
Pomidor
Şitil əkinindən 15 gün sonra
250 q / 100 lt suya
Bibər, Badımcan
Çiçəkləmədən əvvəl
Meyvələrin əmələ gəlməsi
200-250 q / 100 lt suya
200-250 q / 100 lt suya
Xiyar, Balqabaq, Qarpız
Əkindən 15 gün sonra
Zəif çiçəkləmə
200-250 q / 100 lt suya
200-250 q / 100 lt suya
 
Bitkidə fosfor çatışmadıqda meydana gələn əlamətlər
  • Meyvə ağaclarında zoğ və tumurcuq əmələ gəlməsi zəifləyir
  • Portağal və digər meyvə ağaclarında meyvə tökülür
  • Tərəvəzlərdə çiçəkləmə zəyifləyir, meyvələr kiçik və keyfiyyətsiz olur
  • Kartofda nekrotik ləkələr əmələ gəlir
 
Bitkilərdə fosforun çatışmamasına təsir edən səbəblər
  • Torpaqda üzvi maddələrin çatışmaması
  • Torpaqdan kalsiumun və turşuluğun yüksək olması
  • Torpağın soyuq və rütubətli olması
  • Torpaqda karbonatlığın və PH-ın yüksək olması

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates