Hekvidor 600 FS
Aktiv maddə:  600 qr/lt Imidacloprid
Formulyasiya: Axıcı konsentratı
Özəlliklər: Şəkər çuğunduru, qarğıdalı və kartof toxumların dərmanlamasında istifadəe dilən insektisiddir.
Qablaşdırma: 1lt, 5 lt, 100 ml , 2 ml
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Şəkər çuğunduru 
Tel qurdları (Agriotes sp.) 
Meyvəqurdu (Diplopoda) 
Ayaqquyruqlar  (Collembola) 
Yarpaq birəsi (Chaetocnema spp.) 
1500 ml/100 kq toxum
Qarğıdalı
Tel qurdları  (Agriotes sp.)
600 ml/100 kq toxum
Kartof
Tel qurdları  (Agriotes sp.)
35 ml/100 kq toxum, sürfə
 
Kolorado böcəyi (Leptinotarsa decemlineata)
12,5 ml/100 kq toxum
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates