Kumhfu Super
Aktiv maddə:  14.1% tiametoksam +10.6% Lambda siqalotrin
Formulyasiya: -
Özəlliklər: -
Qablaşdırma: -
 
İstifadə edildiyi bitki və xəstəliklər
Bitki adı
Ziyanvericilərin adı
Məsarif norması
Buğda
Taxıl hafı
Zərərli bağacıq
Taxıl uzunburnu
Taxıl milçəyi
Mənənə
Trips
Cırcırama
0.2-0.3 lt/ha
0.1-0.2 lt/ha
Vələmir
Taxıl milçəyi
Mənənə
0.1-0.2 lt/ha
Qarğıdalı
Pambıq sovkası
Qarğıdalı gövdə qurdu
0.1-0.15 lt/ha
Şəkər çuğunduru
Uzunburun böcəyi
Yarpaq mənənəsi
Yarpaq bitləri
0.1-0.15 lt/ha
Kartof
Kolorado böcəyi
0.1-0.15 lt/ha
Pomidor (tarla)
Pambıq sovkası
Mənənə
Kolorado böcəyi
0.1-0.15 lt/ha
Raps
Raps çiçəkyeyəni
Kələm sovkası
Kələm güvəsi
Yarpaq bitləri
0.05-0.1 lt/ha
Alma
Alma meyvəyeyəni
Yarpaqbükən
0.1-0.15 lt
800-1500 lt su
Üzüm
Gilə qurdu
0.2-25 lt
600-1000 lt su
 

Search

Best-Selling Products

New products

Weather

Certificates