Aktiv maddə:    310 gr Pyrimethanil + 95 gr Trifloxystrobin

Formulyasiya:   Suspenziya konsentratı

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Alma dəmgili (Venturia inaequalis) 45 ml / 100 l su 14 gün
Armud Almud dəmgili (Venturia pyrina) 45 ml / 100 l su 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf