Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Çəyirdəkli meyvələr (şaftalı, qayısı, gavalı, albalı, gilas) Moniliya yanıqlığı Meyvə çürüklüyü 35-45 qr/100 lt su Çiləmə vegetasiya dövründə çiçəklənməyə qədər Çiləmə arası 7-10 gün
Çəyirdəkli meyvələr (şaftalı, qayısı, gavalı, albalı, gilas) Meyvə çürüklüyü 0,45 Çiləmə vegetasiya müddətində 1-ci çiləmə : xəstəlik əlamətləri görünən kimi 2-ci çiləmə : Məhsul yığımına 14 gün qalmış aparılır
Alma, Armud Dəmgil Alternarioz Monilioz Unlu şeh 30-40 qr/100 lt su Çiləmə vegütasiya müddətində, yaşıl konus fazasında, çiçəklənmənin sonunda 7-10 gün fasilə ilə çiləmə təkrarlanır
Üzüm Boz çürümə Ağ çürümə 0,7-0,8 Çiləmə vegetasiya ərzində : çiçəklənmənin başlanğıcı gilələr əmələ gəldikdə, gilələr rəng almağa başlayanda İşçi məhlul : 800-1000 lt/ha
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf