Aktiv maddə: % 80 FOLPET

Formulyasiyası: Suda həll olunan qranuller (WDG)

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Ölü Kol (Phomopsis viticola) Boz Çürümə (Botrytis cinerea) Mildiyo (Plasmopara viticola) 150 g / 100 l su 125 g / 100 l su 125 g/ 100 l su 7 gün
Pomidor (tarla) Fitoftora (Phytophthora infestans Mont de Bary) 125 g / da 7 gün
Şaftalı Yarpaq qıvrılması (Taphrina deformans) 200 g / 100 l su 7 gün
Xiyar (istixana) Peronozporioz (Pseudoperonospora cubensis) 200 g / 100 l su 7 gün
Çiyələk (istixana) Boz çürümə (Botrytis cinerea) 125 g / 100 l su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf