Aktiv maddə:   % 50 Cyprodinil

Formulyasiya:  Suda həll olunan qranul

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 40 qr/100 lt.su 28 gün
Ərik Monilioz (Sclerotinia laxa) 30 qr/100 lt.su 7 gün
Armud Dəmgil (Venturia pyrina) 40 qr/100 lt.su 28 gün
Bağ * Boz kif (Botrytis cinerea) 50 qr/100 lt.su 7 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf