Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Mildium (Plasmopara viticola) 175 gr /100 l su 14 gün
Zeytun Halqalı ləkə xəstəliyi (Spilocola oleagina) 175 gr /100 l su 14 gün
Pomidor Fitoftora (phythophthorain festans) 150 gr /da 14 gün
Erkən yarpaq yanıqlığı (Alternaria Solani) 200 gr/100 l su 14 gün
Ərik Çəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyi (wilsonomyces carpophilus) I-ci çiləmə: 400 gr /100 l su 14 gün
Çəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyi (wilsonomyces carpophilus) II-ci çiləmə: 200 gr/100 l su 14 gün
Çəyirdəkli meyvələrdə yarpaq dəlikliyi (wilsonomyces carpophilus) III-cü çiləmə: 200 gr/100 l su 14 gün
Şaftalı Yarpaq qıvrılması (Tapharina deformans ) 300 gr/100 l su -
Sitrus Ucqurudan (Phoma tracheiphila ) 200 gr/100 l su 14 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf