Təsiredici maddə : 65.82 g/l  Bakir sulfat penta hidrat

Formulyasiya: SC

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Üzüm Mildiyö (Plasmopara viticola) 50 ml/100 l su
Pomidor Fitoftora (Phytophthora infestans) 150 ml/100 l su
Sitrus Qəhvəyi Ləkə xəstəliyi (Alternaria alternaria f.s.p. citri) 250 ml/100 l su
Alma Dəmgil (Venturia inaequalis) 125 ml/100 l su
Armud Dəmgil (Venturia pirina) 125 ml/100 l su
Zeytun Halqalı ləkə (Spilocaea oleagina) 125 ml/100 l su
Ərik Yarpaq dələn (Coryneum beijerinckii) 125 ml/100 l su
Gilas Monilya (Monilinia laxa) 125 ml/100 l su
Nar Qəhvəyi Ləkə xəstəliyi (Alternaria alternata) 125 ml/100 l su
Xiyar Peronospora (Pseudoperonospora cubensis) 100 ml/100 l su
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf