Aktiv maddə:    300 g/l Ametoctradin+225 g/l Dimetlə

Formulyasiya:   Suspensiyon konsentrat SC

Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Pomidor (istixana) Fitoftora (Phytophtora infentas) 80ml/100 l/su 1 gün
1 gün Şitil kök çürüklüyü (Pythium spp., Phytophthora spp) 1 l /ha 1 gün
Xiyar (istixana) Prenosporoz (Pseudopronaspora cubensis) 80 ml/100 l/su 1 gün
Bibər (istixana) Torpaq kök potogenləri (Phythophthora spp.) 1 l / ha 1 gün
Kartof Fitoftora (Phytophthora infestans) 0.8 l/ha 1 gün
Soğan Perenosporoz (Perenospora destructor) 0.8l/ha 7 gün
Moruq Mildiu (Bremia lactucae) 0.8 l/ha 1 gün
İspanaq Mildiu (Perenospora farinosa f.s.p spinaciae) 0.8 l/ha 1 gün
Üzüm Mildiu (Plasmopara viticola) 100ml/100 l/su 10 gün
Qovun Yalançı unlu şeh (Psedoperonspora cubensis) 0.8 l/ ha 1 gün
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf