Bitki Adı Xəstəlik Adı Məsarif Norması Son istifadə ilə məhsul yığımının arasındakı müddət
Alma Alma qaraləkə (venturia inaequalis) 65 ml/ 100 L su 28 gün
Ərik Gül monilyası (monillinia laxa) 50 ml/ 100 L su 7
...
...
...
chrysamed
italpollina
genta
hektas
basf
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
chrysamed
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf
basf